Uudenmaan ELY-keskuksen uuden liikennestrategian otsikointi korostaa tavoitteiden ja linjausten painotuksia. Liikennestrategia toimii perustana ELY-keskuksen liikennesektorin kehittämisessä seuraavan kymmenen vuoden aikajänteellä.

Edellisen, vuonna 2010 laaditun pitkän aikavälin strategian jälkeen valtakunnalliset liikennepoliittiset painotukset ovat nostaneet vahvasti esiin käyttäjien tarpeista ja yhteiskunnan odotuksista lähtevää palvelutasolähtöistä suunnittelua. Liikenne nähdään kokonaisvaltaisena palveluna. Digitalisaatio muuttaa liikennejärjestelmää ja samalla sekä asettaa ELY-keskuksen toiminnalle uusia vaatimuksia että tuo siihen mahdollisuuksia.

Liikennestrategiaan on kiteytetty keskeisimmät Uudenmaan-ELY-keskuksen toimintaa ohjaavat linjaukset ja ne kohdistuvat kustannustehokkaisiin kuljetusketjuihin sekä kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja liikkumisratkaisuihin. Näitä läpileikkaavina teemoina korostetaan niin tienkäyttäjien turvallisuutta kuin digitalisaation luomia uusia mahdollisuuksia.

Strategia laadittiin Linean ja ELY-keskusken asiantuntijoiden yhteistyönä. Valmisteluvaiheessa pidettiin Uudenmaan ELY-keskuksen henkilökunnan laajoja työpajoja.

Liikennestrategia 2025 -raporttiin pääset tutustumaan tästä ja tiedote Uudenmaan ELY-keskuksen uutiskirjeessä on luettavissa täältä

Vuodenvaihde on monissa töissä ja projekteissa usein kiireen aikaa. Meillä liikennealan konsulteilla tähän vuodenvaihteeseen oman lisänsä toi se, että moni ELY-keskus kilpailutti liikennesuunnittelun asiantuntijapalveluitaan. Kyseessä on useamman vuoden puitesopimushankinnat, joissa valittavien puitesopimustoimittajien määrät vaihtelivat alueesta ja teemasta riippuen. Linea Konsultit Oy osallistui näihin tarjouskilpailuihin joko yksin tai yhdessä muiden konsulttien kanssa. Yhteistyökumppaneita olivat muun muassa Trafix Oy, Waystep Oy ja Traficon Oy. Ja hyvin kävi! Menestyimme kilpailuissa niin, että tulevana vuosina toimimme puitesopimuskonsultteina Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksille. Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksille meillä puitesopimukset jo olikin.

ELY-keskusten toiminta ja toimintaympäristö onkin ydinosaamistamme. Teemme monenlaisia suunnitelmia ja analyysejä ELY-keskusten tarpeisiin, kehitämme erilaisia tienpidon suunnittelun ja ohjelmoinnin työkaluja. Laadimme liikenneturvallisuuden ja kävelyn ja pyöräilyn suunnitelmia jo nyt laajasti eri puolille Suomea. Innolla odotamme, että uusien puitesopimusten myötä Suomen tuntemuksemme laajenee entisestään – Suomessa kun on niin monia hienoja paikkoja ja niillä omia erityispiirteitä!

Vaikka toimistomme sijaitseekin Helsingin ydinkeskustassa, pidämme kunnia-asiana sitä että näkemyksemme ja ymmärryksemme erilaisten alueiden, kuntien, taajamien ja liikenneympäristöjen ongelmista ja tarpeista on laaja-alainen ja realistinen.

Tästä inspiroituneena kokosimme alla olevaan karttaan kaikki paikkakunnat, joissa joku linealainen kävi työasioissa (kokouksessa tai maastossa) vuoden 2015 aikana.

Linea_kunnat_2015

Helmikuun alusta joukkoomme liittyi Janne Olin. Janne opiskelee rakennetun ympäristön pääainetta Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa. Lineassa Janne avustaa liikennesuunnittelun tehtävissä muun muassa liikennejärjestelmäsuunnitteluun, liikenneturvallisuusselvitysten laatimiseen ja tienpidon ohjelmointiin liittyen. Häntä kiinnostaa liikennealalla erityisesti liikenteen- ja maankäytön suunnittelu, mallintaminen ja näihin liittyvät tietotekniset sovellukset. Vapaa-ajalla Jannen harrastuksiin kuuluu muun muassa jalkapallon ja salibandyn pelaaminen. Tervetuloa joukkoomme!

Syksy on kulunut jälleen nopeasti työprojekteissa, mutta linealaiset ovat käyneet myös erilaisissa tapahtumissa, seminaareissa ja koulutuksissa.

Elokuussa HSL järjesti liikkumisen ohjauksen suunnittelijoille seminaarin, jonka aiheista herätti mielenkiintoa erityisesti liikkumisen ohjaus asemakaava- ja talohankkeissa sekä väylähankkeen rakentamisen aikana.

Syyskuussa Kestävän kunta- ja kaupunkiliikenteen päivillä aiheena olivat seuranta ja indikaattorit kestävässä kaupunkiliikenteessä. Monipuolisissa esityksissä käsiteltiin eri liikennemuotojen ja erilaisten suunnitelmien seurantojen sisältöjä ja käytettyjä indikaattoreita sekä kevyiden liikkumiskyselyiden ja avoimien paikkatietojen hyödyntämistä seurannassa. Keskustelua käytiin mm. seurannan sisällöstä ja tarkoituksenmukaisesta laajuudesta eri yhteyksissä sekä mittaamisen haasteista: monimutkaisen maailman yksinkertaistamisesta muutamaan indikaattoriin, indikaattoreiden validiteetista ja ymmärrettävyydestä sekä tiedon saatavuudesta. Päivän esitykset ovat ladattavissa täältä.

Lokakuun alussa Motiva järjesti Helsingissä ECOMM- ja Velo-City -jälkiseminaarin, jossa nostettiin esille tämän vuotisten eurooppalaisten liikkumisen ohjauksen ja pyöräilykonferenssien parhaita paloja ja tuoreita aiheita. Kiinnostavia poimintoja liikkumisen ohjauksen aiheista olivat mm. asiakasprofilointi ja tunneperäisiin liikkumismotiiveihin vaikuttaminen, yritysten työntekijäkohtaiset liikkumisbudjetit, käänteinen tienkäyttömaksu sekä yhteiskäyttö- ja automaattiautojen täyttämä tulevaisuus, joka ei ratkaise ruuhkautumisongelmia. Velo-Cityn aiheista erittäin ajankohtaisia myös kotimaisesta näkökulmasta olivat mm. lainsäädännön muutostarpeet ja mahdollisuudet sekä sähköpyörät ja pyöräilyn valtaväylät. Päivän esitykset ovat ladattavissa täältä  ja täältä.

Lokakuussa pidettiin myös tämän vuoden Liikenne ja maankäyttö 2015 -päivät, joille kokoontui parisataa osaajaa kuulemaan monipuolisia luentoja mm. kaupunkisuunnittelusta, liikenneturvallisuudesta, joukkoliikenteestä sekä pyöräilystä. Linealta olivat tilaisuudessa luennoimassa Annu ja Atte. Päivien esitykset löytyvät täältä.

Annu oli Strafican Juha Heltimon kanssa kertomassa tekeillä olevasta kuntien liikenneturvallisuustyön ja liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimisen oppaasta. Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön julkaistaan alkuvuodesta 2016 Kuntaliiton julkaisuna.

Atte puolestaan käsitteli omassa esityksessään linja-autopysäkkien roolia osana jokaista bussimatkaa ja koko joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Esityksen pohjana toimi Liikennevirastolle tehty pysäkkiselvitys, jonka laajempi esittely löytyy tästä linkistä.

Näistä erilaisista tapahtumista saamme päivittäiseen työhömme uutta tietoa alan ajankohtaisista asioista sekä hyviä verkostoitumisen ja yhteisen ideoinnin mahdollisuuksia.