Valtatien 6 kehittämisen tavoitteena on turvata toimivat arjen matkat ja edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä. Keväällä päättyneessä hankkeessa Linea selvitti valtatien Imatra–Joensuu-yhteysvälin merkitystä sekä kehittämistoimenpiteitä pitkämatkaisen liikenteen ja kuljetusten kannalta. Palvelutasolähtöisessä työssä otettiin huomioon myös paikallisen liiketeen ja maankäytön tarpeet. Keskeisinä palvelutasotavoitteina ovat liikenneturvallisuuden parantaminen, turvallisten ohitusmahdollisuuksien lisääminen ja tasaisen matkanopeuden varmistaminen. Linea Konsultit Oy toteutti selvityksen projektipäällikkö Aleksi Krankan johdolla. Työn tilasi Pohjois-Savon ELY-keskus.

Toimivat matkat ja elinkeinoelämän kilpailukyky edellyttävät parempaa tieinfraa

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää valtatien 6 tieinfrastruktuurin selvää parantamista. Runsas raskaan liikenteen määrä yhdistettynä ohituspaikkojen vähäisyyteen ja vaihtelevaan tiegeometriaan luo haasteita. Valtatien 6 Imatra–Joensuu-yhteysvälin liikenneturvallisuuden taso on huonompi kuin vastaavilla pääteillä ja kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on kasvanut viime vuosina.

Keskeisiä kehittämistoimenpiteitä ovat liittymien parantamiset, tien leventäminen, tiegeometrian parantaminen ja ohituskaistojen rakentaminen. Liikenneturvallisuustason parantaminen edellyttää myös pieniä ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä sekä lisääntyvää huomiota kasvatus-, valistus- ja tiedotustoimintaan.

Liikenneturvallisuus, sujuvuus ja saavutettavuus paranevat

Suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden myötä yhteysvälin liikenneturvallisuus, kuljetusten ja matkojen sujuvuus sekä alueen saavutettavuus paranevat. Ensimmäiset kehittämistoimenpiteet kohdistetaan vaikuttavimpiin toimenpiteisiin liikenneturvallisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseksi koko yhteysvälillä. Linea on mukana laatimassa näistä kohteista esisuunnitteluvaiheen selvitystä, jossa etsitään toteuttamiskelpoista ratkaisua jatkosuunnittelun pohjaksi.

LISÄTIETOJA:

Projektipäällikkö Aleksi Krankka
aleksi.krankka(at)linea.fi

Kulunutta vuotta on leimannut kaikenlainen etäelämä etätöiden, etäkokousten ja etätyöpajojen muodossa, kun taas toimistopäivät yhdessä työkavereiden kanssa ovat olleet harvinaista herkkua. Syksystä ei vielä kukaan tiedä, mutta toiveissa toki on, että tilanne sallisi jo kokoontumiset muuallakin kuin Teamsissa. Sitä ennen linealaiset kuitenkin pääosin lomailevat heinäkuun ajan, ja palaavat töiden ääreen taas elokuussa. Toivotamme kaikille aurinkoista ja rentoa kesää!

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut 7. kesäkuuta 2021 selvityksen liikkumispalvelujen esteettömyystietojen parantamisesta. Raportin laativat Avaavan ja Linea Konsultit Oy:n asiantuntijat.

Esteettömyystietoa kehitettävä osana muuta matkatietoa

Esteettömyystiedolla tarkoitetaan tietoa esimerkiksi siitä, miten liikenteen infrastruktuuri ja liikennepalvelu soveltuvat iäkkäille ja liikuntarajoitteisille henkilöille, kuten esimerkiksi tietoa liikenneterminaalien hisseistä ja junavaunun tai linja-auton matalalattiaisuudesta.

Selvityksen perusteella esteettömyystietojen kehittämistyössä on kyse laajasta ja kiinteästi muun matkatiedon kuten aikataulu- ja reittitiedon kehittämiseen liittyvästä kokonaisuudesta. Keskeisiä ratkaistavia asioita ovat esteettömyystietojen määrittely, tuottaminen ja tekninen toteutus.

Kehittäminen vaatii vuoropuhelua, tietoisuuden lisäämistä ja laajaa näkökulmaa

Esteettömyystietojen kehittäminen vaatii selvityksen mukaan jatkuvaa vuoropuhelua eri toimijoiden ja loppukäyttäjien kesken sekä tietoisuuden lisäämistä liikenteen matkatiedon omissa kehitysprojekteissa ja liikenteen palveluja tarjoavissa yrityksissä. Olennaista on sisällyttää esteettömyystiedot osaksi matkatietojen laajempaa suunnittelua ja kehitystä.

”Olennaista on huolehtia siitä, että esteettömyystoimenpiteitä ei kehitetä irrallisena elementtinä omassa siilossaan, vaan esteettömyys on automaattisesti mukana kaikissa alan piirissä käytävissä keskusteluissa, kehitystyössä ja työryhmissä”, selvityksessä todetaan.

Selvityksessä ehdotetaan, että liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin koordinoiman Liikenteen ekosysteemi -hankkeen sisään ja matkatietoryhmän yhteyteen perustettaisiin esteettömyystietoon keskittyvä työryhmä. Ryhmän tarkoitus olisi varmistaa esteettömyyden sisällyttäminen osaksi matkatietojen laajempaa suunnittelua.

Ministeriö jatkaa esteettömyystietojen saatavuuden ja hyödynnettävyyden kehittämistä

Selvitys käynnistettiin syksyllä 2020 osana Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi –toimenpideohjelmaa 2017–2021. Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi nyt selvityksen tuloksia ja jatkaa esteettömyystietojen saatavuuden ja hyödynnettävyyden kehittämistä osana hallinnonalan muita digitaalisen tiedon hyödyntämiseen tähtääviä hankkeita sekä Liikenne 12 –ohjelman toimeenpanoa.

Lue LVM:n tiedote ministeriön sivuilta

Tutustu selvitykseen

Lisätietoa: sakari.somerpalo(at)linea.fi

Atte Mantila

Linean tehtäväkenttä monipuolistui uudenlaisella tehtävällä, kun Linean joukkoliikenneasiantuntija Atte Mantila otti hoitaakseen Pro Rautatie ry:n osa-aikaisen toiminnanjohtajan tehtävät toukokuussa 2021. Aten tehtäviin Pro Rautatiellä kuuluvat yhdistyksen viestintä, jäsenasiat ja tapahtumien järjestäminen sekä yhdistyksen hallintoon liittyvät asiat. Aten tavoitat jatkossakin helposti Linean tutuilla yhteystiedoilla.

”Olen erittäin innostunut uudesta toiminnanjohtajan tehtävästä! Raideliikenne eri muotoineen on aina kiehtonut minua, ja olen pitänyt sitä tärkeänä monestakin syystä. Juna on ollut minulle vuosia sekä arkinen kulkutapa työmatkoillani että tärkeä myös pidemmillä vapaa-ajan matkoilla Suomessa ja ulkomailla”, Atte kertoo. ”Odotan erityisellä innolla Pro Rautatien näkyvyyden ja roolin kasvattamista.”

”Raideliikenne on olennainen osa valtavaa liikkumisen palapeliä”

Aten joukkoliikenneosaaminen tarjoaa vankan pohjan raideliikenteen edistämiselle osana liikennejärjestelmää. ”Näen raideliikenteen olennaisena osana valtavaa liikkumisen palapeliä, jossa liikkuvat sekä ihmiset että teollisuuden raaka-aineet ja lopputuotteet”, Atte kuvaa.

”Meillä Suomessa yhteiskunnallinen kehitys ja tavoitteet lupaavat hyvää rautatiealan kehitykselle, ja raideliikenteellä puolestaan on paljon tarjottavaa Suomelle. On siis hieno hetki hypätä puikkoihin Pro Rautatiellä juuri nyt”, toteaa Atte.

Yhdistys toimii sekä henkilö- että tavaraliikenteen yleisten edellytysten turvaamiseksi, palvelutason parantamiseksi ja suosion kasvattamiseksi. ”Toivotan kaikki Pro Rautatiestä kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan! Lisätietoa jäsenyydestä ja yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista saatte minulta”, Atte sanoo. Tavoitat Aten sähköpostitse osoitteesta atte.mantila(ät)linea.fi ja puhelimitse numerosta 0400 858 170.

Tutustu yhdistyksen nettisivuihin.

Seuraa Pro Rautatietä Twitterissä.

 

Toiminnanjohtajan tehtävä toteutetaan Pro Rautatie ry:n ja Linea Konsultit Oy:n sopimuksella.

Olemme jo reilun vuoden ajan eläneet keskellä pandemiaa, joka on ravistellut työnteon tapoja perin pohjin. Tietotyötä tekevien suhde etätyön ja toimistotyön välillä on keikahtanut toisin päin kuin ennen: Olemme enimmäkseen etänä ja toisinaan käväisemme toimistolla.

Kun kokoontuminen ei kannata, perinteiset työpajat ja ideointisessiot saman pöydän ääressä eivät onnistu. Silti meillä on tarve pohtia, ideoida ja keskustella yhdessä, ja onneksi se on mahdollista myös etänä. Virtuaalityöpaja mahdollistaa kokoontumisen ja ideoimisen isollakin porukalla, vaikka saman pöydän sijaan osallistujat istuvat omien tietokoneidensa ääressä.

Ideat muistiin virtuaalisille tarralapuille

Etätyöpajassa vuorovaikutuskanavana toimii esimerkiksi Teams- tai Zoom-sovellus, jonka avulla osallistujat kuulevat ja näkevät toisensa. Jos osallistujia on paljon, heidät kannattaa jakaa pienempiin keskusteluryhmiin, jolloin keskustelu onnistuu paremmin.

Mutta miten onnistuu yhdessä ideointi tai ratkaisujen kehittäminen, kun emme voikaan kirjoitella yhteisille tarralapuille tai fläppitaululle? Yhteistyöalustat, kuten Miro ja Mural, antavat mahdollisuuden työskennellä saman digitaalisen valkotaulun äärellä, kirjoittaa ajatuksia lapuille ja kerätä ideoita talteen.

Etätyöpajat jäänevät osaksi arkea

Vaikka pandemia toivon mukaan hiljalleen hellittää ja voimme tulevaisuudessa palata lähitöihin, etätapahtumat ovat luultavasti tulleet jäädäkseen. Linea tarjoaa etätyöpajojen suunnittelua ja toteutusta erilaisiin tarpeisiin, ja työpajamme ovat saaneet kiitosta asiakkailta. Jos haluat järjestää vaikkapa ideointityöpajan tai hankkeen loppuseminaarin etänä ja kaipaat tukea, otathan yhteyttä!

Vastaus otsikon kysymykseen: No ainakin siten, että meiltä saat näitä kaikkia! Linea Konsultit Oy on monelle tuttu liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun alalta, mutta lisäksi tarjoamme viestinnän ja graafisen suunnittelun palveluita. Tarkoituksenmukainen viestintä ja viimeistelty ulkoasu ovat olennainen osa monia liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun projektejamme.

Toteutamme viestinnän ja graafisen suunnittelun palveluja myös omina hankkeinaan. Suunnittelemme ja toteutamme selkeää ja napakkaa viestintää suomeksi ja englanniksi esimerkiksi tapahtumiin, verkkoon ja uutiskirjeisiin, ja käännämme liikennealan tekstejä suomen ja englannin välillä. Luomme tyylikkäät ulkoasut erilaisiin raportteihin, esitteisiin ja muihin tiedon visualisointeihin. Toteutamme myös verkkosivuja projektiviestinnän avuksi sekä toimitamme interaktiivista sisältöä verkkoon.

Erilaiset viestinnän ja graafisen suunnittelun tehtävät hoituvat myös nopeina kertatöinä. Esimerkiksi tekstien kielentarkistukset ja editoinnit hoituvat ketterästi, samoin infograafit ja kuvitukset erilaisiin tarpeisiin. Olemme myös perehtyneet julkaisujen saavutettavuuteen, ja viimeistelemme julkaisujen ulkoasut saavutettaviksi asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lue lisää viestinnän ja graafisen suunnittelun palveluistamme.

Miten Satakunnassa tuetaan elinkeinoelämän kehitystä, helpotetaan ihmisten arkea, vähennetään liikenteen ilmastopäästöjä ja parannetaan liikenteen turvallisuutta? Mitkä ovat Satakunnan liikennejärjestelmän tärkeimpiä kehittämistoimia ja -hankkeita? Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyössä pohditaan muun muassa näitä kysymyksiä. Linea toteuttaa päivityksen Satakuntaliiton ja Varsinais‐Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta.

Satakunnalle laadittiin vuonna 2015 liikennejärjestelmäsuunnitelma, jonka tavoitevuosi on 2035. Tämä suunnitelma päivitetään nyt siten, että se vastaa muuttunutta toimintaympäristöä, pian valmistuvaa valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja maakunnan muita kehittämislinjauksia. Linea Konsultit Oy toteuttaa päivitystyön projektipäällikkö Sakari Somerpalon johdolla.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma katsoo tulevaisuuteen

Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu

  • kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä,
  • liikennettä palvelevista liikenneverkoista ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä,
  • erilaisista liikennepalveluista ja liikennevälineistä sekä
  • niitä palvelevasta tiedosta ja viestintäyhteyksistä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältää kehittämistoimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia asukkaiden arjen liikkumisen, elinkeinoelämän kuljetuksien sekä alueen kilpailukyvyn kannalta. Suunnittelualueena on koko Satakunnan maakunta.

Suunnitelmassa määritellään yhteiset tavoitteet ja toimenpiteiden tärkeysjärjestys

Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa päivitettäessä mietitään, miten liikennejärjestelmän ylläpidolla ja kehittämisellä tuetaan Satakunnan ja sen alueiden kehittymisedellytyksiä ja -tavoitteita. Työtä ohjaavat myös valtakunnalliset liikennepoliittiset linjaukset ja reunaehdot, joiden teemoja ovat muun muassa kestävä liikenne ja ilmastonmuutoksen torjunta, maan eri alueiden saavutettavuus sekä elinkeinojen tarpeet ja tehokkuus.

Työssä yhteensovitetaan alueellisia tavoitteita valtakunnallisten tavoitteiden ja suunnitelmien kanssa.  Työssä määritellään yhteiset tavoitteet maakunnan liikennejärjestelmän kehittämiselle ja yhteinen näkemys kehittämisen tärkeysjärjestyksestä. Päämääränä on saada kaikki toimijat yhdessä sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin ja valittujen kärkitoimenpiteiden edistämiseen.

Työ etenee tavoitteiden määrittelystä konkreettiseen suunnitelmaan

Kevään 2021 aikana analysoidaan maakunnan ja liikenteen kehitystrendejä ja tulevaisuudennäkymiä sekä määritellään liikennejärjestelmän kehittämistavoitteita ja -painotuksia. Loppukeväällä siirrytään laatimaan toimenpidesuunnitelmaa. Syksyllä esitellään suunnitelmaluonnosta ja pyydetään siitä lausuntoja. Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyö valmistuu vuoden 2022 alkuun mennessä.

Päivitystyö tehdään vuorovaikutuksessa alueen kuntien, valtion liikenneviranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Linea järjesti maaliskuussa neljä etätyöpajaa, joissa koottiin osallistujien näkemyksiä Satakunnan liikennejärjestelmän tärkeimmistä kehityskohteista, haasteista ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Työn ohjausryhmään kuuluu muun muassa maakuntaliiton, seutukuntien, valtion liikenneviranomaisten, satamien ja kauppakamarien edustajia.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sakari Somerpalo, puh. 040 847 8282, sakari.somerpalo(at)linea.fi

Projektisihteeri Atte Mantila, puh. 0400 858 170, atte.mantila(at)linea.fi

Linean Seppo Lampinen pohtii Uudenmaan liiton tulevaisuuskirjassa kestävää liikkumista. Tulevaisuuskirja on kirjoitussarja, joka hahmottaa Uudenmaan tulevaisuutta 30 vuoden päähän.

“Kestävä liikkuminen” kuuluu itsestään selvänä liikenteen tavoitteisiin vuonna 2020. Mutta milloin liikennejärjestelmä on kestävä? Entä milloin yhteiskuntamme on kestävä? Mistä ilmiöistä voimme tunnistaa sen kestävyyden?

Lue koko artikkeli Uudenmaan liiton sivuilta.

Kiitämme yhteistyöstä kuluvana vuonna ja toivotamme rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2021.

Tuemme tänä vuonna joululahjoituksella Pelastakaa Lasten kotimaan työtä.

Joululahjoitusten turvin ehkäistään syrjäytymistä ja autetaan kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä.

TRA on tärkein eurooppalainen liikenteen alan konferenssi, joka kattaa kaikki liikenteen ja liikkumisen muodot. TRA2020 oli määrä järjestää Helsingissä huhtikuussa 2020. TRA2020-konferenssia olivat järjestämässä ja isännöimässä liikenne- ja viestintäministeriö, Traficom, Väylä, Business Finland ja VTT yhdessä EU-komission kanssa. Koronapandemian vuoksi konferenssi muutettiin virtuaaliseksi ja toteutettiin webinaarien muodossa.

Linean viestintäasiantuntija Outi Vartiainen oli mukana konferenssin viestintätiimissä. Outi vastasi konferenssin englanninkielisen viestinnän kieliasusta ja monista markkinointisisällöistä, kuten uutiskirjeen teksteistä ja erilaisista esitteistä. Konferenssin verkkosivut ovat nähtävillä osoitteessa https://traconference.eu/

Tervetuloa Linean uudistuneille verkkosivuille! Uudet, raikkaat ja selkeät sivut ovat entistä helppokäyttöisemmät ja käyttäjäystävällisemmät. Uudistuneilta verkkosivuilta löydät nopeasti tietoa Linean palveluista, henkilökunnasta, projekteista ja ajankohtaisista aiheista.

Keväällä liikennemäärät romahtivat monin paikoin Suomessa koronapandemian puhjetessa. Suuri syy tähän lienee pandemian hidastamiseksi annettu etätyösuositus, joka vähensi huomattavasti työmatkaliikennettä.

Lineassa tarkasteltiin tieliikenteen määrien kehitystä koronakriisin aikana Turun seudun liikennejärjestelmätyön tiimoilta. Tarkastelussa kävi ilmi, että myös Turun sisääntuloteillä liikennemäärät lähimpänä keskustaa romahtivat koronakeväänä, mutta kesällä määrät palautuivat normaalille tasolle. Syksyn tullen liikennemäärät nousivat jopa suuremmiksi kuin viime vuonna, mikä voi johtua joukkoliikenteen käytön vähenemisestä. Joukkoliikenteen käyttö on laskenut, koska osa ihmisistä välttää joukkoliikennettä koronan vuoksi.

Kuvaajissa alla on verrattu pääteiden liikenteen automaattisten mittausasemien keräämiä liikennemääriä alkuvuosien 2019 ja 2020 aikana.