Laadukkaat solmupysäkit ovat edellytys sujuvalle joukkoliikenteelle

Solmupysäkit ovat vilkkaasti käytettyjä joukkoliikenteen pysäkkejä, joilla on keskeinen sijainti liikennejärjestelmän tärkeissä solmukohdissa. Kehittämällä korkeatasoisia solmupysäkkejä ja -paikkoja helpotetaan eri liikennemuotojen ja liikenteen palveluiden sujuvaa yhdistelyä liikkumistarpeiden hoitamiseksi.

Solmupysäkkien kehittämisellä pyritään kasvattamaan joukkoliikenteen käyttöä ja siten vähentämään yksityisautoilusta johtuvia haittoja, joihin pelkkä fossiilisten polttoaineiden korvaaminen vähäpäästöisemmillä käyttövoimilla ei riitä. Joukkoliikenne turvaa eri väestöryhmien liikkumismahdollisuuksia ja mahdollistaa monelle myös liikkumisen ilman omaa autoa. Tällä tavoin joukkoliikenne myös parantaa alueiden saavutettavuutta. Osa solmupysäkeistä voi liittyä keskeisesti myös kansainvälisiin matkaketjuihin.

Luokittelussa laaja näkemys on tarpeen

Luokittelu solmupysäkiksi ei aina ole yksiselitteistä. Pysäkin luokittelussa on oleellista tunnistaa, millaisten pysäkkien tulisi erota toisistaan palveluvarustukseltaan. Luokittelun lähtökohdan muodostavat tällöin matkustajien tarpeet erilaisissa pysäkkien käyttötilanteissa.

Luokittelussa on hyvä kysyä näkemyksiä ainakin alueen kunnilta ja niiden eri hallinnonaloilta, liikennöitsijöiltä ja joukkoliikenteestä vastaavalta toimivaltaiselta viranomaiselta. Solmukohteita ja niiden kehittämistarpeita on voitu jo tunnistaa aiemmin eri yhteyksissä, kuten liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmassa, aluevaraussuunnitelmissa tai esimerkiksi liikenneturvallisuussuunnitelmissa.

Infrakeinoja markkinaehtoisen joukkoliikenteen edistämiseksi

Markkinaehtoinen bussiliikenne on keskittynyt varsinkin suurimpien kaupunkien välisiin nopeisiin yhteyksiin, jolloin osa matkan varrella sijaitsevista isoistakin keskustoista saatetaan jättää kiertämättä ja keskittyä vain optimaalisiin pysähdyksiin, jotka eivät pidennä liikaa matka-aikaa. Tämä lisää tienpitäjän tarvetta kohdistaa pysäkkien palvelutasoa parantavia toimenpiteitä oikein tunnistettuihin ja valittuihin solmupisteisiin.

Kunnat ja ELY-keskukset sekä muut tahot voivat solmupysäkkeihin liittyvillä toimillaan parantaa markkinaehtoisen liikenteen toimintaedellytyksiä ja vähentää näin julkisen sektorin tarvetta rahoittaa liikennepalveluja. Varsinkin isoilla kaupunkiseuduilla on tärkeää huomioida sisääntuloväylillä ja niiden keskeisillä solmupysäkeillä viranomaisen tilaaman paikallis- tai seutuliikenteen tarpeiden lisäksi myös pitkämatkaisen markkinaehtoisen liikenteen määrä, rooli ja tarpeet. Tarvitaan avointa ja riittävän aikaista vuoropuhelua viranomaisten ja alan toimijoiden kesken edistämään liikennepalveluiden toteutumista myös markkinaehtoisesti.

Linea toteuttaa pysäkkiselvityksiä esimerkiksi ELY-keskuksille. Niissä voidaan maantiepysäkkien lisäksi tarkastella tarvittaessa myös katuverkon ja henkilöjunaliikenteen tärkeimpiä solmupaikkoja.

Jaa