Linea selvitti Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän maantieverkon palvelutason parantamistarpeita

Selvityksessä tarkasteltiin Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueen merkittävän maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoamaa palvelutasoa. Tavoitteena oli tarjota tietoa siitä, miten merkittävää tieverkkoa tulisi kehittää ja ylläpitää, jotta sille asetetut palvelutasotavoitteet täyttyisivät.

Työn lopputuloksena laadittiin raportti sekä ELY-keskuksen omassa toiminnassa hyödynnettävä tietokanta, joka sisältää kaikkien palvelutasotarkastelujen tulokset tiejaksoittain koko tarkasteltavalta tieverkolta.

Selvityksen kohteena olivat maantieverkon merkittävimmät osat eli päätiet ja merkittävät seututiet. Tarkastelu tehtiin tiejaksoittain kuvaamalla eri palvelutasotekijöitä soveltuvien, saatavissa olevien palvelutasomittareiden avulla. Eri palvelutasotekijöille asetettiin palvelutasotarpeisiin ja -odotuksiin perustuvat, tieluokasta ja toimintaympäristöstä riippuvat tavoitetasot. Palvelutasopuutteet tunnistettiin vertaamalla nykyistä palvelutasoa asetettuihin palvelutasotavoitteisiin. Selvityksen tulokset kuvaavat yleispiirteisesti tiejaksojen palvelutason parantamistarpeita.

Selvityksessä tuotetut aineistot palvelevat ELY-keskuksen toimintaa tieverkon kehittämisessä ja ylläpidossa. Samalla raportti antaa sidosryhmille yleiskuvan keskeisen tieverkon tarjoamasta palvelutasosta ja sen puutteista.

Julkaisun pysyvä osoite:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-398-067-9

Jaa