Luontokato ja väyläverkot – Väylänpidon monimuotoisuusvaikutukset ja kehittämistarpeet

Maaliskuussa valmistuneessa Väyläviraston Luontokato ja väyläverkot -selvityksessä käsitellään väylänpidon vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen sekä Väyläviraston toiminnan kehittämistarpeita luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy ihmisen toiminnan seurauksena. Valtakunnallisen liikennepolitiikan tavoitteissa ja linjauksissa luonnon monimuotoisuus ei ole tähän saakka ollut esillä. Tausta-aineistoissa luontokadon ehkäisytarve on kuitenkin tunnistettu ja jatkossa aihe nousee varmasti vahvemmin esille. ”Tähän saakka näkökulmana on pitkälti ollut haittojen minimointi väylähankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Sen sijaan toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi ja aiemmin aiheutettujen haittojen poistamiseksi eivät ole olleet samalla tavalla esillä”, toteaa projektipäällikkö Sakari Somerpalo Lineasta.

Väylänpito ja väyläverkot vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen sekä väylien rakentamisen, kunnossapidon ja fyysisten rakenteiden että myös väylien välittämän liikenteen kautta. Vaikutukset voidaan ryhmitellä kuuteen ryhmään, jotka kohdistuvat eri laajuudessa erilaisiin eläimiin, kasveihin ja luontotyyppeihin: estevaikutukset, liikennekuolemat, häiriöt, elinympäristön menetys, uudet luontoarvot sekä haitalliset vieraslajit.

Selvityksen toimenpide-ehdotukset käsittelevät mm. luontokatoa ja laajemminkin ympäristöä koskevien Väyläviraston toimintaperiaatteiden täsmentämistä, luonnon monimuotoisuutta koskevan tietopohjan parantamista ja tiedon hyödyntämistä väylänpidon strategisessa suunnittelussa, hankesuunnittelun ja hankearvioinnin kehittämistä luontokadon huomioon ottamisen näkökulmasta sekä väylänpidon suunnittelua tukevien, luontokatoa käsittelevien oppaiden tarvetta. Keskeiseksi uudeksi näkökulmaksi ehdotetaan toiminnan suuntaamista myös niin, että saavutetaan mahdollisimman suuri ympäristöhyöty sen sijaan, että rajaudutaan vain haittojen minimointiin.

Somerpalo luennoi aiheesta Väylät & Liikenne -päivillä maaliskuussa Hämeenlinnassa.

Lue lisää Väyläviraston sivuilta.

Jaa