Liikennejärjestelmä ja liikennepolitiikka

Erikoisosaamistamme on liikenteen tarkastelu osana yhteiskuntaa, elinympäristöä ja päätöksentekoa. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa tarkastelemme eri liikennemuotoja kokonaisuutena, joka palvelee ihmisiä, elinkeinoelämää ja ympäristöä. Strategiatöissä yhteiskunnallisia tavoitteita, haasteita ja resursseja peilataan ihmisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja kootaan visioiksi, strategioiksi ja toimenpideohjelmiksi.

 • Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitys
 • Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys
 • Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys
 • Turun kaupunkiseudun jatkuvan liikennejärjestelmätyön asiantuntijakonsultointi
 • Satakunnan jatkuvan liikennejärjestelmätyön sihteerintehtävät
 • Tampereen kehätien sisäisten maanteiden rooli

Liikenneturvallisuus

Liikenteen on oltava turvallista kaikille. Linean palveluihin kuuluvat liikenneturvallisuus-selvitykset ja -suunnitelmat aina strategiatason suunnitelmista ongelmakohtien yksityiskohtaiseen tarkasteluun. Avustamme asiakkaitamme monenlaisissa liikenneturvallisuustyöhön liittyvissä tehtävissä. Esimerkiksi koulujen ympäristön liikenneturvallisuutta parannamme yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa.

 • Kauhavan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma ja liikenneturvallisuustoimijatyö 
 • Selvitys vaarallisista kouluteistä: Siuntio, Mäntsälä, Porvoo 
 • Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyön tukitehtävät
 • Imatran seudun liikenneturvallisuussuunnitelma
 • Tampereen kaupunkiseudun suojatieselvitys

Tukea viranomaisille

Viranomaistyöhön liittyy monia tehtäviä, joissa lisäkädet ja kiireapu ovat tarpeen. Autamme ehkäisemään töiden ruuhkautumista ja tarjoamme tehokasta asiantuntija-apua esimerkiksi työryhmien valmistelutehtäviin, hankkeiden koordinointiin ja toiminnan suunnittelua tukeviin taustaselvityksiin.

 • Uudenmaan ELY-keskuksen liikenteen ja tienpidon suunnitelman avustavat tehtävät
 • Traficomin T&K-toiminnan koordinointi
 • Tieverkon merkitsevyysluokitukset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan ELY-keskus
 • Etelä-Pohjanmaan maakunnan tienpitoalueiden vertailu
 • Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmän sihteerintehtävät
 • Uudenmaan ELY-keskuksen tasoliittymien tarveselvitys

Kestävä liikkuminen

Liikenteen päästöjä vähennetään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön sekä kestävän autoilun lisäämisellä. Teemme suunnitelmia kaikkien näiden liikennemuotojen kehittämiseksi. Laadimme myös liikkumisen ohjauksen suunnitelmia, joilla vaikutetaan liikkumisen tarpeeseen ja tapoihin esimerkiksi työpaikoilla tai asuinalueilla.

 • Porvoon joukkoliikennetoimija
 • Esiselvitys tieliikenteen automaattisten ajoneuvojen ja liikennepalvelujen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta
 • Porvoon ja Lohjan suuntien joukkoliikenteen kehittämistarpeet pääkaupunkiseudulla
 • Uudenmaan ELY-keskuksen pyöräliityntäpysäköinnin nykytila ja kehittämistarpeet
 • Helsingin seudun pääpyöräilyverkon auditointi ja parantamistoimenpiteiden kartoitus

Aluekehitys ja yhdyskuntasuunnittelu

Palveluihimme kuuluu liikenteen suunnittelu osana kokonaisvaltaista maankäytön ja toimintojen suunnittelua. Teemme yleiskaavatason suunnitteluun liittyvää liikennesuunnittelua sekä aluekehitykseen liittyviä liikenneselvityksiä ja suunnitelmia, kuten saavutettavuusselvityksiä ja maakuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Erityisosaamistamme on myös kaupunkiseutujen liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen yhteensovittaminen mm. kaupunkiseutujen liikennejärjestelmätyötä ja MAL-sopimusvalmisteluja avustavissa tehtävissä.

 • Uudenkaupungin keskustan osayleiskaavan liikennetarkastelut
 • Vt 6 Imatra–Joensuu kehittämisselvitys
 • Väylänpitäjä alueellisen junaliikenteen edistäjänä – Asemanseutujen alue- ja yhdyskuntarakenteellinen käyttäjäpotentiaali
 • Kaupunkien välinen saavutettavuus eri kulkutavoilla
 • Raideliikenteen kehittäminen ja pääradan välityskyky

Vaikutusten arviointi

Vaikutusarvioinneilla selvitetään, millaisia vaikutuksia muun muassa hankkeilla, suunnitelmilla ja ohjelmilla tai lainsäädännöllä on esimerkiksi ihmisiin, elinkeinoihin, maankäyttöön ja ympäristöön. Vaikutuksia arvioidaan ennakkoon, suunnittelun aikana tai jälkikäteen. Vaikutusten arviointia voidaan tehdä osana suunnitelman laatimista, mutta usein tarvitaan myös erillisiä vaikutusarviointeja tai -tarkasteluja. Linean erityisosaamista ovat ohjelmatason arvioinnit ja arvioinnissa käytettävien menetelmien kehittäminen.

 • Väyläviraston opas strategisten suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointiin
 • Kävelyn ja pyöräilyn väylähankkeiden arviointi- ja priorisointimenetelmien kehittäminen
 • PRIO – Apuväline kehittämishankkeiden priorisointiin vaikuttavuuden perusteella
 • Maankäyttö hankearvioinnissa – esiselvitys arvioinnin kehittämistarpeista
 • Kantatien 51 välin Kirkkonummi–Kivenlahti moottoritieksi rakentamisen vaikutukset

Viestintä

Olemme erikoistuneet liikennealan ja liikenteen tutkimuksen viestintään suomeksi ja englanniksi. Palveluihimme kuuluvat erilaiset viestinnän tehtävät aina kielentarkastuksesta monikanavaiseen tapahtumaviestintään. Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan ja toteuttamaan selkeää ja tehokasta viestintää hankkeistaan ja tutkimuksistaan.

Graafinen suunnittelu

Meille on tärkeää, että selvityksemme ovat sisällön lisäksi myös visuaalisesti tarkkaan mietittyjä. Omien julkaisujemme lisäksi tarjoamme graafista suunnittelupalvelua myös muille, esimerkiksi raporttien ja esitteiden graafisen ilmeen suunnittelua, taittotöitä, monipuolista infografiikan tuottamista sekä projektikohtaisten verkkosivujen graafista suunnittelua, luomista ja ylläpitoa.

© Copyright - Linea Konsultit Oy