Linea Konsultit Oy on viime vuosina ollut ideoimassa, kehittämässä ja laatimassa useita tieverkon merkitsevyysluokituksia niin Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksille. Viimeisimpänä valmistui kanta-, seutu- ja yhdystieverkon merkitsevyysluokitus Keski-Suomen ELY-keskukselle elokuussa 2018. Töissä on tarkasteltu alueen kaikkien (kanta-,) seutu- ja yhdysteiden merkittävyyttä tieosittain. Tarkasteltava tieverkko on pääosin liikennemäärän perusteella jaettu kahteen osaan: vähäliikenteisiin ja keskivilkkaisiin teihin.

Merkitsevyysluokitus on jakaantunut kolmeen pääluokkaan ja niihin sisältyviin yksittäisiin merkitsevyystekijöihin. Pääluokka 1 sisältää säännöllisen henkilöliikenteen, pääluokka 2 säännöllisen tavaraliikenteen ja pääluokka 3 muita tekijöitä. Yksittäisiä merkitsveyystekijöitä on mukana tarkastelussa jo yli kaksikymmentä. Merkitsevyystekijöiden vaikutusten määritys perustuu mm. Liikenneviraston, ELY-keskuksen eri vastuualueiden, Suomen ympäristökeskuksen, Valion, KEHA-keskuksen, Väestörekisterikeskuksen, Maaseutuelinkeinnohallinnan tietojärjestelmän, Eviran ja Tilastokeskuksen tuottamiin paikkatietoaineistoihin. Päätettyjen merkitsevyystekijöiden, niiden pisteiden ja painoarvojen perusteella on kullekin tieosalle laskettu merkitsevyyspisteiden summa. Merkitsevyyspisteiden perusteella tieosat on jaettu neljään eri luokkaan.

Merkitsevyysluokitukset toimivat apuna hankkeiden priorisoinnissa ja tienpidon ohjelmoinnissa. Työssä laaditun tietokannan avulla voidaan tehdä lisäanalyysejä esimerkiksi silloin, kun halutaan asettaa tiet parantamisen osalta kiireellisyysjärjestykseen. Merkitsevyysluokituksia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi hoito- ja soratieluokituksissa, päällystettyjen teiden ylläpitoluokituksessa, rakenteen parantamishankkeiden priorisoinnissa, täsmähoitokohteita määritettäessä ja tien hallinnollisen luokituksen muutoksissa. Merkitsevyysluokitukset toimivat myös apuvälineenä sidosryhmien, kuten esimerkiksi maakuntaliittojen ja kuntien, kanssa käytävässä vuoropuhelussa.

Merkitsevyystietokanta sisältää myös yhteenveto-osion, joka kokoaa yhden tien kaikkien tieosien tulokset yhdelle tulostettavalle A4-sivulle. Tämän avulla tien ominaisuustietojen ja merkittävyyden näkee helposti nopealla vilkaisulla. Viimeisimmissä merkitsevyysluokituksissa tietokantaan on rakennettu erillinen hankearviointiosio, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi päällystysohjelman hankkeiden arvioimiseen.

Osa selvityksistä on julkaistu ELY-keskuksen raportteja-sarjassa ja ne ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:

Kaakkois-Suomi

Uusimaa

Projektin tiedot
Vuosi:
2010–
Tilaaja: ELY-keskukset

Lisätietoja
Mikko Seila
etunimi.sukunimi@linea.fi