Kantatie 51 on pääväylä Helsingistä länteen Raaseporiin ja edelleen valtatien 25 kautta Hankoon. Kantatien 51 rakentaminen moottoritieksi Kirkkonummen ja Kivenlahden välille noin kymmenen kilometrin osuudelle  valmistui lokakuussa 2013. Ennen moottoritieksi rakentamista tämä tieosuus oli yksi Suomen vilkkaimmista kaksikaistaisista tieyhteyksistä. Linea selvitti Uudenmaan ja Pirkanmaan ELY-keskusten toimeksiannosta kantatien 51 liikenteellisiä vaikutuksia sekä vaikutuksia aluekehitykseen Kirkkonummen ja Kivenlahden välillä viisi vuotta moottoritieosuuden valmistumisen jälkeen.

Työssä käytetyt aineistot koostuvat eri tilastoaineistoista, kunta- ja sidosryhmähaastatteluista sekä yrityksille suunnatusta internet-kyselystä. Kantatien 51 moottoritieksi rakentamisen vaikutuksia arvioitiin vuonna 2010 valmistuneessa ennen-vaiheen selvityksessä. Ennen-vaiheessa toteutettu tiedonkeruu toimi lähtöaineistona ja runkona moottoritiehankkeen valmistumisen jälkeiselle vaikutusarvioinnille. Vaikutukset arvioitiin teemoittain ja jälkeen-vaiheessa kerättyjä tietoja peilattiin ennen-vaiheessa havaittuihin hankkeen orastaviin vaikutuksiin sekä moottoritieyhteyteen liittyviin odotuksiin. Ennen–jälkeen selvitysten erityisenä haasteena on erottaa tieyhteyden paranemisesta johtuvat vaikutukset muusta kehityksestä. Yleistä kehitystä selvitettiin alueellisen ja valtakunnallisen vertailutiedon perusteella. Liikenteelliset ja alueiden kehitykseen kohdistuvat vaikutukset toteutuvat eripituisilla viiveillä tiehankkeiden valmistumisen jälkeen. Työn ajoitus oli vaikutusten selvittämisen kannalta hyvä. Maankäyttöön liittyvät vaikutukset ovat toteutuneet ennen-vaiheessa arvioitua hitaammin ja maankäyttöön liittyviä vaikutuksia olisikin hyvä tarkastella vielä jatkossa lisää.

Liikenneruuhkat poistuneet ja liikenneturvallisuus parantanut merkittävästi

Moottoritieosuuden valmistumisen myötä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus ovat parantuneet selvästi. Liikenteen sujuvuus on parantunut merkittävästi etenkin ruuhka-aikana ja matka-aika on Kirkkonummen ja Kivenlahden välillä lyhentynyt keskimäärin kolme minuuttia. Liikenneturvallisuus on parantunut erittäin merkittävästi, esimerkiksi henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet Kirkkonummi–Kivenlahti-tieosuudella lähes 70 prosenttia.

Liikkuminen helpottunut – työ- ja työasiamatkat kasvussa

Nopeutunut ja sujuvoitunut liikenneyhteys on helpottanut työssäkäyntiä kantatien varren kunnista pääkaupunkiseudulle ja päinvastoin. Nopeutuneen ja helpommin ennustettavissa olevan matka-ajan myötä ostos- ja asiointimatkat suuntautuvat kantatien varrelta aiempaa enemmän Länsi-Espooseen ja laajemmin pääkaupunkiseudulle. Kantatien 51 lähialueiden virkistys ja matkailukohteet ovat niin ikään entistä paremmin saavutettavissa. Linja-autoliikenteen luotettavuus ja täsmällisyys ovat parantuneet kantatien liikenteen sujuvuuden myötä. Joukkoliikenteen toimintaympäristön muutokset ovat kuitenkin vaikuttaneet kulkutapavalintoihin enemmän kuin moottoritien valmistuminen.

Väestönkasvu hieman vertailualueita suurempaa – asuinrakennusten hintoihin ei vaikutusta

Uusi moottoritieosuus on luonut edellytyksiä väestönkasvulle tiekäytävässä. Väestö ja asuinrakennusten määrä ovat kasvaneet kantatien lähialueella hieman enemmän kuin keskimäärin koko kunnassa sekä nopeammin kuin vertailualueilla. Tieyhteyden parantaminen mahdollistaa asuinpaikan valinnan laajemmalta alueelta, mikä on näkynyt vertailualueisiin nähden hieman runsaampana nettomuuttona kantatien 51 varren kunnissa. Asuintalojen hintakehityksessä ei voida nähdä riippuvuutta moottoritien valmistumisen kanssa.

Yritystoimintaan myötätuulta ja logistiikkaan täsmällisyyttä

Kantatien 51 varren kuntien yritystoimipaikkojen määrän kasvu on ollut selvästi suurempaa kuin vertailualueilla. Työpaikkojen määrässä kuntatason kehitys ei ole kuitenkaan ollut yhtä positiivista. Kantatien lähialueella työpaikkakehitys on kuitenkin ollut selvästi myönteisempää kuin keskimäärin koko kunnassa. Yritysten toiminnassa kuljetusten nopeuden ja täsmällisyyden parantuminen on noussut ennen-vaiheessa arvioitua merkittävämmäksi tekijäksi. Työntekijöiden rekrytointi on helpottunut kantatien liikenteen sujuvoitumisen myötä. Yritysten imagon kannalta moottoritieosuuden jatkumisella on ollut selkeä positiivinen merkitys.

Kirkkonummelle uusia mahdollisuuksia maankäyttöön, muualle maapolitiikkaan

Moottoritiehankkeella on merkittäviä strategisia vaikutuksia, jotka näkyvät erityisesti pitkällä aikavälillä maankäyttöpolitiikassa ja aluerakenteessa. Kantatien 51 varrella sijaitsevat kunnat liittyvät nyt mielikuvien tasolla kiinteämmin pääkaupunkiseutuun ja ovat aiempaa vetovoimaisempia asuin- ja yrityspaikkoja. Espoon maankäyttöön moottoritien jatkumisen vaikutus on ollut vähäinen. Kirkkonummella kantatien varren maankäytön suunnittelulla on luotu valmiuksia asutuksen kasvulle, josta osa on jo toteutunut. Siuntion ja Inkoon maankäyttöön moottoritien jatkumisen vaikutukset ovat toistaiseksi olleet ennakkoarvioita vähäisempiä.

Tiehankkeen vaikutusten yhteenveto

Tiehankkeen kokonaisvaikutusta on pidettävä etenkin liikenneturvallisuuden parantumisen, työ- ja työasiamatkojen lisääntyneen sujuvuuden ja kuljetusten täsmällisyyden parantumisen vuoksi merkittävänä. Työ- ja työasiamatkojen sujuvuuden lisääntyminen näkyy suuren liikkujajoukon arjessa. Elinkeinoelämän kuljetusten täsmällisyyden parantuminen nousi esiin haastatteluissa, ja kuljetusten täsmällisyys on olennaista kaikessa elinkeinotoiminnassa. Kirkkonummen osalta myös maankäyttöön ja kaavoitukseen sekä toiminnalliseen yhteistyöhön avautuneet uudet mahdollisuudet ovat merkittäviä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvitys julkaistaan ELY-keskuksen raportteja-sarjassa (lisätään linkki myöhemmin).

Projektin tiedot
Vuosi:
2018
Tilaaja: Uudenmaan ja Pirkanmaan ELY-keskukset

Lisätietoja
Mikko Seila
etunimi.sukunimi@linea.fi