Väylävirasto selvitti kaupunkien välistä saavutettavuutta eri kulkutavoilla. Työssä koottiin valtakunnallisesti yhtenäinen ja jäsennelty aineisto, jonka avulla on arvioitu ja vertailtu infrastruktuurin ja joukkoliikenneyhteyksien tarjoamaa saavutettavuutta ja nopeuksia eri yhteysväleillä ja eri kulkutavoilla. Mukana ovat tie-, juna, linja-auto- ja lentoyhteydet, mutta työ on painottunut junayhteyksien tarkasteluun.

Saavutettavuutta kuvataan henkilöliikenteen näkökulmasta ja tarkastelu on rajattu yhteysvälien matka-aikaan ja sen taustalla oleviin tekijöihin, matkan pituuteen ja yhteyden nopeuteen. Rajauksesta huolimatta on hyvä muistaa, että saavutettavuuteen liittyy myös muita tekijöitä, kuten matkan kustannukset tai vuorotarjonta.

Yhteysvälitarkasteluissa on kuvattu maakuntakeskusten ja muiden yli 50 000 asukkaan seutukuntien keskusten yhteyksiä Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun ja Ouluun. Raideliikenteen osalta on joiltain osin tarkasteltu myös lyhyempiä yhteysvälejä. Yhteysvälien ja kulkutapojen vertailua on tehty eri näkökulmista pyrkien näin erottelemaan keskusten väliseen matka- aikaan vaikuttavia tekijöitä:

  1. Maantieteellinen sijainti (linnuntie-etäisyys)
  2. Väylän yhdistävyys (väylän pituus)
  3. Väylän sallima nopeus (tien ja radan nopeusrajoitus)
  4. Muut tekijät, kuten väylän kapasiteetti ja junien ja bussien liikennöinti (pysähdykset, vaihdot, aikataulutus).

Yhteysvälikohtaisten tarkastelujen lisäksi selvityksessä kuvataan suurimpien kaupunkiseutujen saavutettavuusvyöhykkeiden laajuuksia ja väestömääriä sekä kaupunkien välisiä vuorovaikutusverkostoja.

Linea laati selvityksen yhdessä Gispositio Oy:n kanssa.

Raportin voi ladata Väylän sivuilta

Projektin tiedot
Vuosi:
 2019
Tilaaja: Väylävirasto

Lisätietoja
Sakari Somerpalo
etunimi.sukunimi@linea.fi