Tuore selvitys pureutuu liikkumispalvelujen esteettömyystietojen parantamiseen

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut 7. kesäkuuta 2021 selvityksen liikkumispalvelujen esteettömyystietojen parantamisesta. Raportin laativat Avaavan ja Linea Konsultit Oy:n asiantuntijat.

Esteettömyystietoa kehitettävä osana muuta matkatietoa

Esteettömyystiedolla tarkoitetaan tietoa esimerkiksi siitä, miten liikenteen infrastruktuuri ja liikennepalvelu soveltuvat iäkkäille ja liikuntarajoitteisille henkilöille, kuten esimerkiksi tietoa liikenneterminaalien hisseistä ja junavaunun tai linja-auton matalalattiaisuudesta.

Selvityksen perusteella esteettömyystietojen kehittämistyössä on kyse laajasta ja kiinteästi muun matkatiedon kuten aikataulu- ja reittitiedon kehittämiseen liittyvästä kokonaisuudesta. Keskeisiä ratkaistavia asioita ovat esteettömyystietojen määrittely, tuottaminen ja tekninen toteutus.

Kehittäminen vaatii vuoropuhelua, tietoisuuden lisäämistä ja laajaa näkökulmaa

Esteettömyystietojen kehittäminen vaatii selvityksen mukaan jatkuvaa vuoropuhelua eri toimijoiden ja loppukäyttäjien kesken sekä tietoisuuden lisäämistä liikenteen matkatiedon omissa kehitysprojekteissa ja liikenteen palveluja tarjoavissa yrityksissä. Olennaista on sisällyttää esteettömyystiedot osaksi matkatietojen laajempaa suunnittelua ja kehitystä.

”Olennaista on huolehtia siitä, että esteettömyystoimenpiteitä ei kehitetä irrallisena elementtinä omassa siilossaan, vaan esteettömyys on automaattisesti mukana kaikissa alan piirissä käytävissä keskusteluissa, kehitystyössä ja työryhmissä”, selvityksessä todetaan.

Selvityksessä ehdotetaan, että liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin koordinoiman Liikenteen ekosysteemi -hankkeen sisään ja matkatietoryhmän yhteyteen perustettaisiin esteettömyystietoon keskittyvä työryhmä. Ryhmän tarkoitus olisi varmistaa esteettömyyden sisällyttäminen osaksi matkatietojen laajempaa suunnittelua.

Ministeriö jatkaa esteettömyystietojen saatavuuden ja hyödynnettävyyden kehittämistä

Selvitys käynnistettiin syksyllä 2020 osana Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi –toimenpideohjelmaa 2017–2021. Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi nyt selvityksen tuloksia ja jatkaa esteettömyystietojen saatavuuden ja hyödynnettävyyden kehittämistä osana hallinnonalan muita digitaalisen tiedon hyödyntämiseen tähtääviä hankkeita sekä Liikenne 12 –ohjelman toimeenpanoa.

Lue LVM:n tiedote ministeriön sivuilta

Tutustu selvitykseen

Lisätietoa: sakari.somerpalo(at)linea.fi

Jaa