Valtatien 6 kehittämisselvitys: Tieinfran parannuksilla turvallisempaa ja sujuvampaa liikennettä

Valtatien 6 kehittämisen tavoitteena on turvata toimivat arjen matkat ja edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä. Keväällä päättyneessä hankkeessa Linea selvitti valtatien Imatra–Joensuu-yhteysvälin merkitystä sekä kehittämistoimenpiteitä pitkämatkaisen liikenteen ja kuljetusten kannalta. Palvelutasolähtöisessä työssä otettiin huomioon myös paikallisen liiketeen ja maankäytön tarpeet. Keskeisinä palvelutasotavoitteina ovat liikenneturvallisuuden parantaminen, turvallisten ohitusmahdollisuuksien lisääminen ja tasaisen matkanopeuden varmistaminen. Linea Konsultit Oy toteutti selvityksen projektipäällikkö Aleksi Krankan johdolla. Työn tilasi Pohjois-Savon ELY-keskus.

Toimivat matkat ja elinkeinoelämän kilpailukyky edellyttävät parempaa tieinfraa

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää valtatien 6 tieinfrastruktuurin selvää parantamista. Runsas raskaan liikenteen määrä yhdistettynä ohituspaikkojen vähäisyyteen ja vaihtelevaan tiegeometriaan luo haasteita. Valtatien 6 Imatra–Joensuu-yhteysvälin liikenneturvallisuuden taso on huonompi kuin vastaavilla pääteillä ja kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on kasvanut viime vuosina.

Keskeisiä kehittämistoimenpiteitä ovat liittymien parantamiset, tien leventäminen, tiegeometrian parantaminen ja ohituskaistojen rakentaminen. Liikenneturvallisuustason parantaminen edellyttää myös pieniä ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä sekä lisääntyvää huomiota kasvatus-, valistus- ja tiedotustoimintaan.

Liikenneturvallisuus, sujuvuus ja saavutettavuus paranevat

Suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden myötä yhteysvälin liikenneturvallisuus, kuljetusten ja matkojen sujuvuus sekä alueen saavutettavuus paranevat. Ensimmäiset kehittämistoimenpiteet kohdistetaan vaikuttavimpiin toimenpiteisiin liikenneturvallisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseksi koko yhteysvälillä. Linea on mukana laatimassa näistä kohteista esisuunnitteluvaiheen selvitystä, jossa etsitään toteuttamiskelpoista ratkaisua jatkosuunnittelun pohjaksi.

 

LISÄTIETOJA:

Projektipäällikkö Aleksi Krankka
aleksi.krankka(at)linea.fi

Jaa