Loppuvuodesta 2014 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailutti tutkimus- ja kehittämistoimintansa koordinaatiopalvelut.  Kilpailu sai Linean kannalta onnellisen päätöksen; Annu Korhonen jatkaa Trafin TK-koordinaattorina. Annu on hoitanut tehtävää jo aikaisemminkin, joten tehtävä on tuttu.

Koordinaatiokonsultin tehtäviin sisältyy monenmoista, niin Trafin koko TK-toiminnan *)  suunnitteluun, seurantaan ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä kuin yksittäisten tutkimushankkeiden valmisteluun ja hankintaan liittyviä toimia. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Trafin asiantuntijoiden kanssa, joten Annu reissaakin tiiviisti Ruoholahdenkadun ja Kumpulantien väliä.

Trafin TK-toiminnan kuvaus: http://www.trafi.fi/tietopalvelut/tutkimus_ja_kehittaminen

*) Hallinnonalalla puhutaan tosin nykyään enemmänkin TEAS-toiminnasta, eli tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminnasta.

Uudenmaan ELY-keskuksen tilaama raportti “Valtatien 10/12 ja kantatien 54 roolit liikennejärjestelmässä – Palvelutasolähtöinen vertailu teiden toiminnallisesta asemasta” on valmistunut. Linea Konsulteilta työhön osallistui Reijo Helaakoski, Sakari Somerpalo ja Aleksi Krankka.

Raportissa määritettiin liikennekäytävän strategisten kehittämistavoitteiden pohjalta kulkumuodoittain ja tiejaksoittain tavoitteet eri palvelutasotekijöiden tasolle ottaen huomioon eri tiejaksoilla painottuvat matka- ja kuljetusvirrat sekä ympäröivä maankäyttö.

Selvityksen johtopäätösten perusteella tulisi kantatietä 54 kehittää ensisijaisena itä-länsisuuntaisen pitkämatkaisen liikenteen väylänä Forssan ja Lahden suuntien välillä. Tulosten pohjalta on tarpeen harkita myös teiden toiminnallisten luokitusten muutoksia. Tuloksista keskusteltiin 20.11.2014 Hämeenlinnan Raatihuoneella pidetyssä sidosryhmäseminaarissa.

Lue työn laajempi esittely täältä.

Suunnitelma on julkaistu Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisusarjassa.

Linealaiset ovat  viime viikkoina päivittäneet osaamistaan useissa seminaareissa ja
koulutustapahtumissa.

Liikenneturvan järjestämissä seminaareissa on kuultu kokemuksia liikenneturvallisuustyöstä kunnissa (Näin meillä -seminaari 16.9.2014) ja tarkkaamattomuudesta liikenteessä (yhdessä ETSC:n kanssa järjestetty Distracted driving -seminaari 7.10.).

Tämänvuotisilla Paikallisliikennepäivillä (18.–19.9.2014) teemoina olivat mm. asiakaslähtöinen suunnittelu, joukkoliikenteen vaikutukset maankäyttöön ja kaupunkien kehitykseen sekä laadukkaat ja edullisemmat palvelut kilpailuttamalla.

Motivan organisoima ECOMM- ja Velo-city-jälkiseminaari (24.9.2014) valotti pyöräilyn ja liikkumisen ohjauksen uusimpia suuntia ja kokeiluita eri puolilla maailmaa. Mukava tieto oli esimerkiksi se, että sähköavusteisen pyörän käyttö ei vähennä niinkään tavanomaista pyöräilyä vaan etupäässä autoilua.

XVI kansallisessa Kaupunkifoorumissa (23.–24.9.2014) kuultiin esityksiä kasvuvyöhykkeistä ja niiden merkityksestä aluekehityksessä, pohdittiin asemanseutujen kehittämistä ja älykästä liikkumista ja esitettiin kriittisiäkin näkemyksiä siitä, vastaavatko vyöhykevisiot reaalimaailman arkisiin vuorovaikutustarpeisiin. Ajatuksia herättävä puheenvuoro oli myös Cristina Anderssonin esitys robotisaatiosta – ei vain tulevaisuuden visiona vaan ilmiönä joka on todellisuutta jo nyt.

Koulutustapahtumat ovat meille tärkeitä jatkuvan oppimisen, ideoiden kehittelyn ja verkostoitumisen kannalta. Pienenä yrityksenä haemme vuorovaikutusta monipuolisesti ja avoimin mielin eri tahoilta, jotta ajattelumme pysyy tuoreena.